Ministranci i lektorzy

Spotkania:

dla ministrantów i lektorów – w czwartek po Mszy św.

dla aspirantów – w piątek godz. 16:00-17:00 w świetlicy (w dolnym kościele);

Opiekun: ks. Roman Wiktor SCJ

Cel wspólnoty: oddawanie czci Panu Bogu poprzez służenie przy ołtarzu i spełnianie różnych posług podczas Mszy św. i nabożeństw. Uświadamianie, iż jest to zaszczytna służba Chrystusowi Królowi.

Gorliwy ministrant czy lektor nie służy tylko sporadycznie (np. w niedzielę) ale również w dni powszednie wg. grafiku wyznaczonego przez księdza opiekuna. Istotnym elementem formacji młodych ludzi jest zachęta do: modlitwy, systematycznej spowiedzi i Komunii św. a także obecności na spotkaniach (zbiórkach). Liturgiczna Służba Ołtarza powinna pomagać w umacnianiu relacji z Bogiem a także uczyć odpowiedzialności i ofiarności. Zapraszamy do służenia przy ołtarzu również mężczyzn (np. ojców), jak to niekiedy jest praktykowane w innych parafiach (chętnych mężczyzn prosimy o skontaktowanie się z ks. proboszczem). Dążymy do tego, aby podczas każdej Mszy św. ktoś pełnił posługę przy ołtarzu w naszym kościele.

KRÓLUJ NAM CHRYSTE + ZAWSZE I WSZĘDZIE!

Modlitwa przed służeniem

Oto za chwilę * przystąpię do ołtarza Bożego, * do Boga, który rozwesela młodość moją. * Do świętej przystępuję służby. * Chcę ją dobrze pełnić. * Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, * by myśli moje były przy Tobie, * by oczy moje były zwrócone na ołtarz, * a serce moje oddane tylko Tobie. * Amen.

Modlitwa po służeniu

Boże, * którego dobroć powołała mnie do Twej służby, * spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach, * przez dzień dzisiejszy i całe me życie, * szedł tylko drogą zbawienia. * Przez Chrystusa Pana naszego. * Amen.


Do patronów ministrantów należą:
św. Tarsycjusz- męczennik rzymski III wiek, 
św. Stanisław Kostka - XVI wiek (Polska),
św. Alojzy Gonzaga - XVI wiek (Włochy),
św. Jan Berchmans - XVII wiek (Holandia),
św. Dominik Savio - XIX wiek (Włochy). 


X przykazań ministranta

 1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
 2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
 3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
 4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
 5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
 6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
 7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
 8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
 9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
 10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

Zasady według św. Jana Berchmansa

 1. Serce moje jedynie bezpiecznym żyć może, gdy wytrwa w szczerej, dziecięcej miłości ku Matce Bożej.
 2. Mało mówić, dużo czynić.
 3. Wielce sobie ważyć drobne sprawy.
 4. Jeśli nie dojdę do świętości za młodu, nigdy nie będę świętym.
 5. Myśl, żebyś Panu Bogu się podobał, a Pan Bóg o tobie myśleć będzie.
 6. Sumiennie dopilnuję punktualnego rannego wstawania.
 7. Kto nie docenia modlitwy, nie wytrwa w pobożności.
 8. Wszystko, co czynisz, czyń z wielką starannością.
 9. Cierpliwość koroną wszelkich cnót.
 10. Nie czyń nigdy tego, co Ci się w drugich nie podoba; ale to, co się w nich podoba.

Cenne uwagi dla Liturgicznej Służby Ołtarza

 1. Pełniący posługę przy ołtarzu przychodzą do kościoła nieco wcześniej - przed rozpoczęciem liturgii. Czas ten powinien być przeznaczony na duchowe przygotowanie do uczestnictwa w Eucharystii lub nabożeństwie.
 2. Przychodząc do kościoła oddają pokłon Chrystusowi Panu - Gospodarzowi tego miejsca. Należy pamiętać o stosownym zachowaniu i ciszy nie tylko przy ołtarzu, ale także w zakrystii.
 3. Wszyscy członkowie zespołu liturgicznego pełniący posługę w prezbiterium biorą udział w procesji wejścia i uczestniczą w całej liturgii na swoich miejscach. Do zakrystii wychodzą tylko w razie konieczności. Swoje czynności wykonują we właściwym czasie, bez pośpiechu, nigdy przed zakończeniem czynności poprzedzającej.
 4. Aktywnie włączają się w liturgię: modlitwę i śpiew, dbają o odpowiednią postawę, pobożnie składają ręce. Po Mszy św. powinna być chwila dziękczynienia.
 5. Członkowie zespołu liturgicznego troszczą się o strój godny świątyni - szczególnie w niedzielę i święta (odświętny strój - tzw. galowy). Dbają także o czystość strojów liturgicznych (swoich alb i komż). Stąd ważne należyte zawieszanie stroju po zakończeniu liturgii.
 6. Przed celebracją przygotowują liturgię (czytanie i psalm) oraz paramenty liturgiczne; po Mszy św. nakrywają ołtarz i przynoszą naczynia liturgiczne do zakrystii. Zajmują się także rozprowadzaniem prasy katolickiej przed kościołem. Czynności te sprawują w stroju liturgicznym.
 7. Udział służby liturgicznej we Mszy św. nie może ograniczyć się do mechanicznego wykonywania powierzonych im czynności. Posługa ma prowadzić do pełniejszego włączania się w święte obrzędy, aby uczestniczyć w nich "świadomie i owocnie" przeżywając święte tajemnice.
 8. Spełnianie określonych czynności w liturgii nie może mieć charakteru występu, lecz posługi stąd mowa o „służeniu przy ołtarzu”. Należy więc podkreślać przekazywaną treść, a nie samego siebie.
 9. Zabiegają o częstą spowiedź (np. z okazji I piątku miesiąca) i stan łaski uświęcającej. Do Komunii św. przystępują pierwsi przed pozostałymi wiernymi.
 10. Swoją postawą i zachowaniem dają wiernym przykład właściwego i pełnego uczestnictwa w Eucharystii. Są także wzorem postępowania dla rówieśników tak w kościele jak i poza nim